18 de juny de 2010Ise Monogatari” (伊勢物語)- 30 -


三十段

むかし、おとこ、はつかなりける女のもとに、

逢ふことは玉の緒許おもほえてつらき心のながく見ゆらん


Una vegada un home envià un poema a una dona amb qui rarament tenia contacte :

Nos trobades semblen com el fil entre dos grans (1), però vostra fredor és interminable. (2)- - - - - -


(1)玉の緒 (tama no o) : fil d'un enfilall de perles, pedres, grans, etc., exactament el fil que les separa; sinònim, evident, de molt curt, breu.
(2)Poema anònim. Shinchokusenwakashû (新勅撰和歌集) no. 951.o0o