10 de setembre de 2011

竹取物語
Taketori Monogatari (obra anònima del segle X)

CONTE DEL VELL QUE TALLAVA BAMBÚS -11-

火鼠の皮衣

 右大臣あべのみむらじは、たから豊かに、家ひろき人にぞおはしける。その年きたりける 唐船の、わうけいといふ人のもとに、文を書きて、「火鼠の皮といふなる物買ひておこせよ」とて、仕うまつる人の中に心たしかなるを選びて、小野のふさもり といふ人をつけて遣はす。もて到りて、唐にをるわうけいに、金をとらす。わうけい、文をひろげて見て、返事書く。「火鼠の皮衣、此國になき物也。おとには 聞けども、いまだ見ぬなり。世にあるものならば、この國にも、もてまうで來なまし。いと難きあきなひなり。しかれども、もし天竺にたまさかにもて渡りな ば、長者のあたりにとぶらひ求めむに。なき物ならば、使にそへて、金をば返したてまつらん」と言へり。かの唐船來けり。小野のふさもりまうで來て、まう上 るといふ事を聞きて、歩み疾うする馬をもちて走らせむかへさせ給時に、馬に乘りて、筑紫よりたゞ七日に上りまうできたる。文を見るに、いはく、「火鼠の皮 衣、からうじて、人を出して求めたてまつる。今の世にも、昔の世にも、此皮は、たはやすくなき物也けり。昔、かしこき天竺の聖、この國にもて渡りてはべり ける、西の山寺にありと聞きおよびて、おほやけに申て、からうじて買ひとりてたてまつる。値ひの金少なしと、こくし使に申しかば、わうけいが物加へて買ひ たり。いま金五十兩給るべし。舟の歸らむにつけてたび送れ。もし金給はぬ物ならば、かは衣の質返したべ」と言へることを見て、「なに仰す。いま金すこしに こそあなれ。かならずおくるべき物にこそあなれ。嬉しくしておこせたるかな」とて、唐の方に向ひてふし拜み給。

EL VESTIT DE PELL DE LA RATA DE FOC

El Ministre de la Dreta era molt ric i membre d'una important família. Aquell any havia arribat una nau de Morokoshi (15), escriví una lletra a un home de la nau de nom Ô Kei demanant-li que li comprés i enviés la pell de la Rata de Foc. Escollí un home de confiança dit Ono no Fusamori d'entre ses assistents i l'envià amb la lletra.
L'home arribà i la lliurà a l'anomenat Ô Kei amb una quantitat d'or. Ô Kei l'obrí, la llegí i contestà “El vestit de pell de la Rata de Foc no és quelcom que es trobi pas a mon país. Tot i que n'he sentit parlar no l'he vist encara. S'hi ha aital cosa al món es estrany que no hagi arribat a aquest país. Serà molt difícil de mercadejar. Nogensmenys, si per casualitat hagués passat a Tenjiku (16) la cercaré entre la gent rica d'allà. Si no hi és us tornaré els diners amb el vostre missatger”.
La nau arribà de Morokoshi. Havent sabut que Ono no Fusamori havia arribat i anava cap a la capital el Ministre envià gent amb els cavalls més ràpids a trobar-lo, així només li calgueren set dies a Ono no Fusamori per anar de Tsukushi a la capital a cavall.
La lletra d'Ô Kei deia “Amb dificultats i després d'enviar gent arreu he aconseguit el vestit de pell de la Rata de Foc. NI abans ni ara no ha estat fàcil d'haver. Arribí a saber que antany un vell savi de Tenjiku l'havia portat a aquest país i era en un temple de les muntanyes de l'oest. Parlí amb les autoritats locals i tot i les dificultats us ho he comprat. L'oficial del govern digué al meu missatger que no n'havia prou amb els diners que portava per pagar, i jo, Ô Kei, he afegit la resta que hi mancava. Ara m'hauríeu d'enviar cinquanta monedes d'or. Féu-m'ho arribar amb la nau de tornada. Si no sou d'acord en enviar-me els diners, torneu-me la pell lliurada”.
El Ministre llegint això exclamà :
-Què diu aquest? Més or ara no és res. Certament que li ho enviaré, i ben content de fer-ho!
I girant-se en direcció a Morokoshi s'inclinà respectuosament.

- - - - - -

15 – Morokoshi (唐) : la Xina.
16 - Tenjiku (天竺) : l'Índia.

o0o