13 d’agost de 2016

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 119
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)

【百十九】


おなし女にみちのくにのかみにてしにし藤原のさねきかよみてをこせたりけるやまひいとおもくしてをこたりける比なりいかてたいめん給はらんとて
からくしておしみとめたる命もて逢ことをさへやまんとやする
といへりけれはおほいきみかへし
諸共にいさとはいはてしての山なとかは独こえんとはせし
といひたりけりさてきたりける夜もえあふましき事やありけむえあはさりけれはかへりにけりさてあしたに男のもとよりいひをこせたりける
暁はゆふつけ鳥のわひ声にをとらぬ音をそなきてかへりし
おほい君かへし
暁のねさめのみゝに聞しかと鳥よりほかの声はせさりき.


A la mateixa dona, Fujiwara no Saneki (205), mort essent governador de Michinoku, composà i envià un poema . Fou durant una lleugera milorança de la greu malaltia que patia. Expressà son desig de tornar-la a veure-la :

---És amb gran esforç que conservo ma vida emmalaltida a més us haig de deixar sens poder retrobar-vos?

La princesa contestà :

---No m'heu demanat per els turons de la mort acompanyar-vos així heu hagut d'anar tot sol a travessar-los. (206)

Així, la nit en que ell anà a veure-la, ella no pogué rebre'l i ell se'n tornà sens veure-la.
L'endemà al matí de ca l'home li arribà :

---No menys que el gall que alça son crit de plany a punta d'alba així la veu de mon plor de tornada a casa.

I la princesa li contestà :

---Era desperta he sentit el cant del gall a punta d'alba emperò cap altra veu no ha arribat a mi.

- - - - - -
205 – Podria tractar-se de Fujiwara no Saneki (藤原真興, ?-?), governador de Michinoku. Va viure a l’era Engi (延喜, de l'any 901 al 923). També podria ser Minamoto no Saneakira (源 信明, ?-970).

206 – Poema no. 1249, llibre 17, Gosenwakashû (後撰和歌集).

o0o