12 de gener de 2013

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 07
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X) 
【七】

男女あひしりてとしへにけるをいさゝかなることによりてはなれにけれとあくとしもなくてやみにしかはにや有けん男も哀とおもひけりかくなんいひたりける
逢ことは今はかきりとおもへとも涙はたえぬ物にそ有ける
女いとあはれとおもひけり

Un home i una dona amb anys de coneixença es distanciaren per una fotesa, emperò, com no fou pas perquè s'haguessin cansat l'un de l'altre, l'home, afligit, li envià això :
---Tot i que penso que ara nos trobades són ja ben closes aquestes mes llàgrimes són ja ben infinites. (22)
- - - - - -

22- Aquest poema és al Shinchokusenwakashû (新勅撰和歌集), llibre 14, no. 740, d'autor anònim.
 
o0o