28 de gener de 2017


小林 一茶 -28-

Kobayashi Issa (1763-1828)


Selecció de “haiku”(俳句 ).

Composició poètica japonesa que consta
de disset síl·labes en la mesura 5-7-5.
貧乏草愛たき春に逢にけり
びんぼうぐさ めでたきはるに あいにけり
Binboo gusa-medetaki haru ni-ai ni keri

I l'herba pobreta
troba amb alegria
la primavera.

Nota : El primer vers té 6 síl·labes.
家なしの此身も春に逢ふ日哉
いえなしの このみもはるに あうひかな
Ie nashi no-kono mi mo haru ni-auhi kana

Sense ma casa
em trobo el primer jorn
de primavera.

o0o


小林 一茶 -27-

Kobayashi Issa (1763-1828)


Selecció de “haiku”(俳句 ).

Composició poètica japonesa que consta
de disset síl·labes en la mesura 5-7-5.
はつ春も月夜となるや顔の皺
はつはるも つきよとなるや かおのしわ
Hatsu haru mo-tsuki yo to naru ya-oka no shiwa

En nit de lluna
de nova primavera
ma faç rugosa.
我門や芸なし鳩も春を鳴
わがかどや げいなしはとも はるをなく
Waga kado ya-gei nashi hato mo-haru o naku

A ma portada
colom matusser canta
la primavera.

o0o