27 d’abril de 2013

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 15
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)【十五】

又つり殿の宮にわかさのこといひける人をめしたりけるか又もめしなかりけれは読て奉り

ける数ならぬ身にをくよひの白玉は光みえさす物にそ有ける

とよみて奉りけれは見給ふてあなおもしろのたまのうたよみやとなんのたまひける

Una vegada, aquest mateix emperador havia convocat Na Wakasa, que servia la princesa del Pavelló de l'Estanyol (42), emperò, no tornà a convocar-la més, i ella composà i presentà aquest poema :

---En mon humil cos de la blanca rosada perles posades han estat de breu esclat i ara és esvaït. (43)

Heus ací el poema lliurat, i tot veient-lo ell exclamà :

---Ah! Una bona poetessa!

- - - - - -

42 - Princesa Imperial Yasuko (綏子内親王, ? - 925) ), filla de l'emperador Kôkô (光孝天皇 830-887).
43 – Aquest poema és al Gozenwakashû (後撰和歌集), llibre 16, i atribuït a Musashi, que podria ser Na Wakasa :
武藏    陽成院の帝時々とのゐにさぶらはせ賜ひけるを久しうめしなかりければ奉りける
數ならぬ身におく宵の白玉は光みえます物にぞありける.

o0o

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 14
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)

【十四】本院の北方の御をとゝのわらは名をおほつふねといふいますかりけり陽成院のみかとに奉りたりけるにおはしまさゝりけれはよみてたてまつりける
  あら玉の年はへねともさるさはの池のたまもはみつへかりけり

L'esposa del Hon-In (38) tenia una germana petita de nom Ôfune que era al servei de l'emperador retirat Yôzei (39), emperò, com ell no l'atenia (40), ella li lliurà aquest poema :

---Tot i no haver transcorregut massa anys, a Sarusawa l'estany veieu-ne surar les esplèndides herbes. (41)

- - - - - -
38 – Fujiwara no Tokihira (藤原時平,871-909). La seva esposa era filla d'Ariwara no Muneyana (在原棟梁, ? - 898), però, anteriorment, havia estat casada amb Fujiwara no Kunitsune (藤原国経, 828-908).
39 – Emperador Yôzei (陽成天皇, 868-949).
40 – Era una concubina (側女–Mibame).
41 – Mitsu (みつ/ 見付) pot tenir aquí dos significats : que la noia mirant-se en l'aigua de  l'estany veu les herbes aquàtiques, i/o que l'emperador veu la cabellera negra de la noia surant sobre l'aigua de l'estany.  El poema fa referència a que una vegada una donzella es va suïcidar llençant.-se a l'estany de Sarusawa perquè l'emperador de Nara l'havia oblidat.
o0o