19 de març de 2016

与謝蕪村 - 02
Yosa Buson (1716-1784)


春 PRIMAVERA

鶯の聲遠き日も暮にけり
Uguisu no koe touki hi mo kurenikeri

També al vespre
ressonava llunyana
ta veu rossinyol.

鶯を雀歟と見しそれも春
Uguisu wo suzume ka to mishi sore mo hatsu

És un pardalet?
Vistes de pimavera
és un rossinyol.

畫賛 Capçalera d'una pintura

うぐひすや賢過たる軒の梅
Uguisu ya kashiko sugitaru noki no ume

Ei tu rossinyol!
La prunera als ràfecs
corprenedora.
o0o