25 de febrer de 2017

与謝蕪村 - 21

Yosa Buson (1716-1784)春 PRIMAVERA

柴刈に砦を出るや雉の聲 Shibakari ni toride wo deru ya kiji no koe

Quan a fer llenya
homes surten del fortí
la veu del faisà.


龜山へ通ふ大工やきじの聲 Kameyama e kayou daiku ya kiji no koe

Fusters de palau
aneu a Kameyama
la veu del faisà.


兀山や何にかくれてきじのこゑ
Hageyama ya nani ni kakurete kiji no koe

Muntanya nua
a quin indret s'amaga
la veu del faisà?

o0o

与謝蕪村 - 20

Yosa Buson (1716-1784)

春 PRIMAVERA


はた打よこちの在所の鐘が鳴
Hata uchi yo kochi no zaisho no kane ga naru

Llaurador dels camps
repiquen les campanes
al teu llogaret.


小原にて A Ohara

春雨の中におぼろの清水哉
Harusame no naka ni oboro no shimizu kana

Fas bromallada
pluja de primavera
les aigües clares.


日くるゝに雉子うつ春の山邊かな
Hi kururu ni kiji utsu haru no yamabe kana

Algú al vespre
turons de primavera
abat un faisà.
o0o