13 de setembre de 2014

雨月物語 47
Ugetsu Monogatari

CONTES DE PLUJA I LLUNA

上田 秋成
Ueda Akinari (1734-1809)

明の日大倭の郷にいきて。翁が恵みを謝し。且美濃絹三疋筑紫綿二屯を遺り來り。猶此妖災の身禊し給へとつゝしみて願ふ。翁これを納めて。祝 部らにわかちあたへ。自は一疋一屯をもとゞめずして。豊雄にむかひ。畜なんぢが秀麗にたはけてなんぢをまとふ。なんぢ又畜が假の化に魅はされて丈夫心な し。今より雄気してよく心を静まりまさば。此らの邪神を遂はんに翁が力をもかり給はじ。ゆめ/\心を静まりませとて実やかに覚しぬ。豊雄夢のさめたるこゝ ちに。禮言盡ずして帰り來る。金忠にむかひて。此年月畜に魅はされしは己が心の正しからぬなりし。親兄の孝をもなさで。君が家の羈ならんは由縁なし。御恵 いとかたじけなけれど。又も参りなんとて。紀の國に帰りける。父母太郎夫婦。此恐しかりつる事を聞て。いよゝ豊雄が過ならぬを憐み。かつは妖怪の執ねきを 恐れける。かくて鰥にてあらするにこそ。妻むかへさせんとてはかりける。芝の里に芝の庄司なるものあり。女子一人もてりしを。大内の采女にまゐらせてあり しが。此度いとま申給はり。此豊雄を聟がねにとて。媒氏をもて大宅が許へいひ納る。よき事なりて即因みをなしける。かくて都へも迎の人を登せしかは。此采 女富子なるものよろこびて帰り來る。年來の大宮仕へに馴こしかば。萬の行儀よりして。姿なども花やぎ勝りけり。豊雄こゝに迎へられて見るに。此富子がかた ちいとよく萬心に足ひぬるに。かの蛇が懸想せしこともおろ/\おもひ出るなるべし。はじめの夜は事なければ書ず。二日の夜。よきほどの酔ごゝちにて。年來 の大内住に。邊鄙の人ははたうるさくまさん。かの御わたりにては。何の中将宰相の君などいふ添ぶし給ふらん。今更にくゝこそおぼゆれなど戯るゝに。富子即 面をあげて。古き契を忘れ給ひて。かくことなる事なき人を時めかし給ふこそ。こなたよりまして悪くあれといふは。姿こそかはれ。正しく真女子が聲なり。L'endemà Toyô anà al poble de Yamato. Regracià novament el vell per sa gentilesa i li féu present de tres peces de seda de Mino i de dues bales de cotó de Tsukushi.
Purifiqueu-me d'aquest esperit maligne! - li pregà humilment.,
El vell ho acceptà i ho repartí entre els clergues, res no es quedà per a ell, i li digué :

--Aquesta bèstia , seduïda per vostre atractiu, us té ben agafat. A vós, fascinat per sa forma actual, us ha mancat fermesa. Si a partir d'ara mostreu caràcter i us assereneu no us caldrà pas el poder d'aquest vell per a foragitar aquest esperit maligne. Heu de calmar vostre cor.

L'exhortà sincerament.

Toyô, amb la sensació d'haver despertat d'un somni, es desféu en agraïments i tornà a casa seva.
Li digué a Kanetada :

--Tot aquest temps he estat embruixat per la bestia i mon cor en desori. He mancat a mes deures vers mon pare i germà, i no hi ha motiu per amoïnar-vos més. Agraeixo vos atencions i us tornaré a visitar.

I dient açò se'n tornà a la contrada de Ki.

Quan sa família sabé dels terribles esdeveniments el planyeren perquè, de fet, no hi havia res a retreure-li, i s'horroritzaren del rabeig de l'esperit maligne.
Açò passa per ésser fadrí! Trobem-li una dona!
Al poble de Shiba hi havia l'intendent de la hisenda de la contrada. Tenia una filla única que servia al palau imperial, i com adés deixava el servei el pare pensà que Toyô podria esdevenir son gendre. Mitjançà un intermediari envià una proposició als Oya. L'afer reeixí i promptament es féu el prometatge. S'envià algú a la capital per a procedir amb l'afer i la noia, Tomiko, tornà a casa ben cofoia. Anys avesada al servei de palau era molt complida per son capteniment i bellesa.
Toyô anà a veure-la casa seva. Aquesta Tomiko era molt formosa, complia tots el desigs, i li féu recordar l'amor que li havia fet sentir aquella serp.

Res no hi hagué la primera nit, doncs res no s'escriu.

La segona nit, Toyô sota l'efecte d'una agradable embriaguesa digué faceciós :
--Per algú que ha passat anys a la cort un rústic com jo t'ha d'ésser tediós. Mentre eres allà devies tenir relacions amb algun general o ministre..... Ara, certament, t'hauria de detestar!

Tomiko alçà el rostre d'immediat :

--Oblidant vos promeses d'antany, doneu vostre afecte a una persona vulgar (224). Vós sou més detestable!
I dient açò se li transformà la figura completament. La veu era aquella de la Manago!

- - - - - -

224 - Referència al Genji Monogatari (源氏物語), llibre 04 : Yûgao (夕顔 ).

o0o