15 de juliol de 2017

与謝蕪村 - 29

Yosa Buson (1716-1784)

春 PRIMAVERA

喰ふて寢て牛にならばや桃花
Kuute nete ushi ni narabe ya momo no hana

I si fos vaca
fer menjades i dormir
flors de presseguer.


商人を吼る犬ありもゝの花
Akindo wo hoeru inu ari momo no hana

Un gos que borda
un venedor ambulant
flors de presseguer.


さくらより桃にしたしき小家哉
Sakura yori momo ni shitashiki koie kana

Que el cirerer
més íntim el presseguer
a la caseta.

o0o