8 de juny de 2019

与謝蕪村 - 82
Yosa Buson (1716-1784)

夏 ESTIU端居して妻子を避る暑かな Hashi-i shite saishi wo sakuru atsusa kana.

A la balcona
evito per la calor
dona i infants.

o0o